english version
wersja polska
O nas   |   Fundusze UE   |   

www.ppp.waw.pl

www.ewaluacja.kobiko.com.pl

Pozyskanie zamówienia
10-07-2008
Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. pozyskało zamówienie na wykonanie aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Sochaczew".

Podpisanie umowy
15-05-2008
Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Związek Miast Polskich na świadczenie doradztwa dla Koordynatora Grupy Wymiany Doświadczeń w zakresie zarządzania gospodarką komunalną - odbiorem i zagospodarowaniem odpadów stałych w ramach realizacji projektu "Budowanie potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu do lepszego dostarczania usług publicznych".

Podpisanie umowy
31-03-2008
Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Urzędem Gminy Pomiechówek na opracowanie studium wykonalności w zakresie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Pomiechówek w celu ubiegania się o dofinansowanie projektu inwestycyjnego ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Pozyskanie zamówienia
16-01-2008
Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. pozyskało zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie studium wykonalności przedsięwzięcia "Zintegrowany projekt ożywienia społeczno-gospodarczego centrum miasta Sochaczew".

Podpisanie umowy
30-08-2007
Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Urzędem Miejskim w Wiśle na wykonanie audytu funkcjonowania systemu odprowadzania ścieków komunalnych w aglomeracji Wisła.

Podpisanie umowy
29-08-2007
Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Urzędem Miasta Przasnysza na opracowanie wstępnego studium wykonalności projektu w zakresie gospodarki ściekowej.

Podpisanie umowy
27-08-2007
Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z PWiK Sp. z o.o. w Garwolinie na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem dla projektu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Opracowanie będzie wykonane zgodnie ze standardami i wytycznymi dla tego typu dokumentów określonymi dla sektora wod-kan.

Podpisanie umowy
24-08-2007
Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z z Urzędem Miasta Przasnysza na opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej w Przasnyszu.

Podpisanie umowy
20-07-2007
Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Biurem Projektów Gospodarki Wodnej i ściekowej "Biprowod-Warszawa" Sp. z o.o. na opracowanie aktualizacji studium wykonalności pod kątem okresu programowania 2006-2013 dla projektu z zakresu gospodarki ściekowej w Siedlcach.

Pozyskanie zlecenia
20-01-2007
Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. pozyskało zlecenie na opracowanie "Studium wykonalności projektu - Budowa Al. Rzeczypospolitej na odcinku od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis w m. st. Warszawie, dzielnicy Wilanów" we współpracy z firmą AZET.

Podpisanie umowy
24-11-2006
Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Powiatem Żyrardowskim w sprawie Studium wykonalności Projektu: "Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 38510 Mszczonów - Tarczyn".

Podpisanie umowy
29-08-2006
Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z ARCADIS EKOKONREM Sp. z o.o. na wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Moczydło".

Podpisanie umowy
08-08-2006
Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Gminą Wołomin na wykonanie opracowania pt. "Ewaluacja uzupełniająca projektu - Końcowa rekultywacja, ukształtowanie składowiska i selektywna zbiórka odpadów w Gminie Wołomin - pod kątem oceny zgodności aktualnej struktury instytucjonalnej i finansowej z zasadami ZPORR".

Podpisanie umowy
14-07-2006
Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało aneks do umowy z Biurem Projektów Gospodarki Wodnej i ściekowej "Biprowod-Warszawa" Sp. z o.o. na opracowanie aktualizacji studium wykonalności pod kątem okresu programowania 2006-2013 dla projektu z zakresu gospodarki ściekowej w Siedlcach.

Podpisanie umowy
04-05-2006
Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z & Jefremienko Municipal Advisory Services s.c. na wykonanie dzieła polegającego na opracowaniu studium wykonalności przedsięwzięcia "Budowa hali handlowej na placu targowym w Oświęcimiu", w zakresie:
 • Definicja i charakterystyka projektu;
 • Analiza techniczna lub technologiczna przedsięwzięcia;
 • Analiza ryzyka projektu;
 • Analiza finansowa i ekonomiczna projektu;
 • Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne;
 • Wnioski z przeprowadzonej analizy badań - podsumowanie;
 • Proponowany montaż finansowy;
 • Analiza oddziaływania społecznego.

  Uzyskanie zlecenia
  13-04-2006
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. uzyskało zlecenie od Gminy Miasta Sochaczew na opracowanie wstępnej analizy możliwości i opcji realizacyjnych dla przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze wodociągowym i kanalizacyjnym dla Miasta Sochaczew.

  Debata "Alternatywne możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój
  infrastruktury komunalnej"
  08-03-2006
  W dniu 22.02.2006 w Urzędzie Miasta Sochaczew odbyła się debata prowadzona przez ekspertów Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o. na której omówiono problematykę i opcje realizowania inwestycji infrastrukturalnych w M. Sochaczewie w drodze emisji obligacji i partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Podpisanie umowy
  20-02-2006
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Zakładem Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. na przygotowanie "Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszów Maz. na okres od 1 czerwca 2005 r. do 31 maja 2006 r." oraz na przygotowanie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

  Uzyskanie zlecenia
  16-02-2006
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. uzyskało zlecenie na pełnienie funkcji konsultanta przy organizacji i odbyciu debaty pt. "Rozwiązania instytucjonalne i finansowe dla rozwoju infrastruktury sieciowej w mieście Sochaczewie"

  Podpisanie umowy
  14-02-2006
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z firmą & Jefremienko Municyple Usługi Doradcze s.c. na wykonanie dzieła polegającego na opracowaniu koncepcji restrukturyzacji Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Oświęcimiu,w zakrecie:
 • analizy sytuacji finansowej Zespołu Lecznictw Ambulatoryjnego (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, koszty stałe, zmienne);
 • opracowanie wskaźników (rentowności, płynności, zadłużenia);
 • opracowania założeń projekcji finansowej;
 • pomocy w opracowaniu modelu finansowego wraz z prognozą wskaźnikową.

  Podpisanie umowy
  27-01-2006
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Zakładem Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. na przygotowanie "Koncepcji zaopatrzenia miasta Tomaszów Maz. w wodę z wykorzystaniem alternatywych źródeł"

  Podpisanie umowy
  20-12-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Fundacją "Fundusz Współpracy" na zebranie z należytą starannością dokumentacji pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych na wsi (ankiet wraz z dokumentacją graficzną) na potrzeby projektu Agrinpol II w liczbie nie mniejszej niz 30 i nie większej niż 160.

  Uzyskanie zlecenia
  08-12-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. uzyskało zlecenie na weryfikację wniosku przedłożonego Radzie Miasta Tarnobrzeg przez Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu dotyczącego taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odporwadzanie ścieków w zakresie zgodności sporządzonych kalkulacji z przepisami ustawy oraz celowości ponoszenia kosztów w myśl Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.z 2001 r, Nr72, poz. 747 z póź.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2002r Nr 26, poz. 257).

  Podpisanie umowy
  01-12-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Ogólnopolskim Centrum Edukacji Samorządu i Administracji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na poprowadzenie wykładów dot. szkolenia pt.: "Skuteczne przyciąganie inwestorów i pobudzanie lokalnego rozwoju gospodarczego", z zakresu:
  • Inwestycji komunalnych-organizowania źródeł finansowania
  • Analizy opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych
  • Współfinansowania inwestycji - współpracy między sektorem samorządowym a prywatnym
  • Korzyści i zagrożeń wynikających ze stosowania partnerstwa publiczno - prywatnego

  Podpisanie umowy
  17-11-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w Warszawie na wykonanie zadania - przeprowadzenie badania pod tytułem: "Analiza struktury i spójności projektów z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (działania 1.1, 3.1, 3.2, 3.3), SPO Transport i Fundusz Spójności".

  Podpisanie umowy
  15-11-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Gminą Jabłonna na opracowanie dla inwestycji pn.: "Przepompowania PII z rurociągami tłocznymi":
  • studium wykonalności w zakresie przedmiotowej inwestycji
  • planów finansowych wraz z montażem finansowym
  W ramach ubiegania się Gminny Jabłonna o dofinansowanie projektu inwestycyjnego z instrumentu: Norweski Mechanizm Finansowy i ewentualnie z instrumentu: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Podpisanie umowy
  31-10-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Gminą Miasto Świdnica na wykonanie opinii prawnej odnośnie poprawności sporządzonych przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. wniosków taryfowych dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Świdnica.

  Podpisanie umowy
  28-10-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Zakładem Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. na przygotowanie, zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wzorów umów na:
  • dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
  • dostarczanie wody
  • odprowadzanie ścieków,
  oraz na przygotowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Zamawiającego, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

  Podpisanie umowy
  18-10-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Gminą Miasteczko Śląskie na wykonanie weryfikacje kosztów ujętych we wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tarnowskie Góry na okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. pod względem celowości ich ponoszenia oraz sprawdzenie, czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

  Podpisanie umowy
  18-10-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Gminą Tarnowskie Góry na wykonanie weryfikacje kosztów ujętych we wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tarnowskie Góry na okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. pod względem celowości ich ponoszenia oraz sprawdzenie, czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

  Podpisanie umowy
  12-10-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Gminą Krokowa na wykonanie studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego: Gospodarka ściekowa Gminy Krokowa - budowa elementów kanalizacji sanitarnej zlewni C.

  Podpisanie umowy
  10-10-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Gminą Konstancin-Jeziorna na przygotowanie "Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Konstancin-Jeziorna na okres od 01-02-2006 r. do 31.01.2007 r." zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

  Podpisanie umowy
  23-09-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Gospodarką Komunalną i Mieszkaniową Sp. z o.o. z siedzibą w Dukli na przygotowanie wzorów umów na:
 • dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 • dostarczanie wody,
 • odprowadzanie ścieków

 • oraz na przygotowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

  Uzyskanie zlecenia
  25-08-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. uzyskało zlecenie na sporządzenie Wstępnego Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia "Poprawa Gospodarki Wodno - Ściekowej Miasta Sochaczewa" dla potrzeb ubiegania się o środki finansowe z Funduszu Spójności wg standardów określonych dla tego aplikowania.

  Podpisanie umowy
  03-08-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na przygotowanie na przygotowanie wzorów umów na:
 • dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 • dostarczanie wody,
 • odprowadzanie ścieków

 • oraz na przygotowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

  Podpisanie umowy
  12-07-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Gminą Wieliszew na wykonanie analizy wykonalności projektu "Budowa - kanalizacja Łajski" (ul. Topolowa, i os. Debowa oraz tzw. Koscielna rejon RAVIMED).

  Podpisanie umowy
  12-07-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Gminą Wieliszew na wykonanie analizy wykonalności projektu "Budowa - kanalizacja Wieliszew" (ul. Miła i ul. Żurawia).

  Podpisanie umowy
  23-06-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Gdańskimi Melioracjami Sp. z o.o. na :
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do stosowania przez Zamawiającego opłat za odprowadzaniewód opadowych i roztopowych, tj.: wzór umowy na na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, wzór wniosku o zawarcie ww. umowy z odpowiednimi załącznikami, pismo przewodnie w sprawie zawarcie ww. umowy;
  • przygotowanie projektu regulaminu odprowadzania ścieków dla Zamawiającego, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
  • przygotowanie " Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Gdańsk na okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. " dla zamawiącego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy;

  Podpisanie umowy
  16-06-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie na przeprowadzenie wykładów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o harmonogram szkoleń w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Gospodarki i Pracy przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

  Podpisanie umowy
  06-06-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z firmą Raadgiver doradztwo europejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie studium wykonalności i zagadnień finansowych projektu "Boiska sportowe w gminie wiejskiej Sanok".

  Podpisanie umowy
  06-06-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z firmą Raadgiver doradztwo europejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie studium wykonalności i zagadnień finansowych projektu "Adaptacja pomieszczeń i zakup niezbędnego sprzętu do utworznia Pracowni angiografii i przeprowadzenia przygotowania programu zdrowotnego".

  Podpisanie umowy
  03-06-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Gminą Jednorożec na opracowanie dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorożec (Jednorożec, Stegna,część wsi Ulatowo - Pogorzel) - II etap:
  • aktualizacji studium wykonalności w zakresie przedmiotowej inwestycji,
  • planów finansowych wraz z montażem finansowym,
  w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego / Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Podpisanie umowy
  03-06-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z firmą Raadgiver doradztwo europejskie Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 30/105 na wykonanie studium wykonalności i zagadnień finansowych projektu "Kanalizacja dla gminy wiejskiej Sanok".

  Podpisanie umowy
  26-05-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym - stowarzyrzeniem z siedzibą w Warszawie na przeprowadzenie szkolenia na temat: Ewaluacja dużych projektów finansowanych ze środków europejskich dla pracowników Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty , dla Krajowej Jednostki Oceny oraz komórek oceny w instytucjach zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi.

  Podpisanie umowy
  16-05-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Gminą Sochocin na opracowanie dla przedmiotowej inwestycji:
  • studium wykonalnści,
  • planów finansowych wraz z montażem finansowym,
  w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego / Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Podpisanie umowy - porozumienie o współpracy
  22-04-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę - porozumienie o współpracy z Zakladem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu na świadczenie w sposób ciągły usług doradczych w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaiu ścieków oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie okreslania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odporowadzanie ścieków.

  Podpisanie umowy
  07-04-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu na przygotowanie "wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Dobrodzień na okres od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2005 r." oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

  Podpisanie umowy
  04-04-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Biurem Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. na wykonanie studium wykonalności na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Nowym Targu.

  Podpisanie umowy
  17-03-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Zakładem Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. na przygotowanie wieloletniego plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

  Podpisanie umowy
  16-03-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Gminą Małkinia Górna na opracowanie "Studium Wykonalności realizacji inwestycji drogowych w Gminie Małkinia Górna".

  Podpisanie umowy
  15-02-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Gminą Oleśnica na przygotowanie opinii w sprawie zlecenia przez gminę prywatnemu operatorowi eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

  Podpisanie umowy
  01-02-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę z Zakładem Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. na przygotowanie "Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Tomaszów Maz. na okres od 1 czerwca 2005 r. do 31 maja 2006 r."

  Podpisanie umowy - porozumienie o współpracy
  18-01-2005
  Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. podpisało umowę - porozumienie o wspólracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - Rzeszowski Ośrodek Samorządu Terytorialnego z siedzibą w Rzeszowie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw sektora komunalnego oraz innych instytucji publicznych.

  wersja polska
  english version