english version
wersja polska

www.ppp.waw.pl

www.ewaluacja.kobiko.com.pl

 

 • Wykonanie dla & Jefremienko Municipal Advisory Services s.c. dzieła polegającego na opracowaniu studium wykonalności przedsięwzięcia "Budowa hali handlowej na placu targowym w Oświęcimiu", w zakresie:
  • Definicja i charakterystyka projektu;
  • Analiza techniczna lub technologiczna przedsięwzięcia;
  • Analiza ryzyka projektu;
  • Analiza finansowa i ekonomiczna projektu;
  • Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne;
  • Wnioski z przeprowadzonej analizy badań - podsumowanie;
  • Proponowany montaż finansowy;
  • Analiza oddziaływania społecznego.

 • Przygotowanie dla Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. "Koncepcji zaopatrzenia miasta Tomaszów Maz. w wodę z wykorzystaniem alternatywych źródeł".

 • Wykonanie dla Biura Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. studium wykonalności na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Nowym Targu.

 • Opracowanie dla Gminy Sochocin:
  • studium wykonalnści,
  • planów finansowych wraz z montażem finansowym,
  w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego / Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • Opracowanie dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorożec (Jednorożec, Stegna,część wsi Ulatowo - Pogorzel) - II etap:
  • aktualizacji studium wykonalności w zakresie przedmiotowej inwestycji,
  • planów finansowych wraz z montażem finansowym,
  w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego / Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • Wykonanie dla firmy Raadgiver doradztwo europejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie studium wykonalności i zagadnień finansowych projektu "Adaptacja pomieszczeń i zakup niezbędnego sprzętu do utworznia Pracowni angiografii i przeprowadzenia przygotowania programu zdrowotnego".

 • Opracowanie dla inwestycji pn.: "Przepompowania PII z rurociągami tłocznymi":
  • studium wykonalności w zakresie przedmiotowej inwestycji
  • planów finansowych wraz z montażem finansowym
  W ramach ubiegania się Gminny Jabłonna o dofinansowanie projektu inwestycyjnego z instrumentu: Norweski Mechanizm Finansowy i ewentualnie z instrumentu: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • Wykonanie studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego: Gospodarka ściekowa Gminy Krokowa - budowa elementów kanalizacji sanitarnej zlewni C.

 • Wykonanie dla Gminy Wieliszew analizy wykonalności projektu "Budowa - kanalizacja Łajski" (ul. Topolowa, i os. Debowa oraz tzw. Koscielna rejon RAVIMED).

 • Wykonanie dla Gminy Wieliszew analizy wykonalności projektu "Budowa - kanalizacja Wieliszew" (ul. Miła i ul. Żurawia).

 • Studia wykonalności pod finansowanie z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (aspekty instytucjonalne, prawno-organizacyjne, ekonomiczno-finansowe oraz kierowanie projektami) w sektorach usług komunalnych i społecznych dla:
  • Ministerstwa Gospodarki i Pracy
  • Miasta Ostrołęka i innych podmiotów w mieście (OPWiK, MOSiR),
  • Stanisławowa,
  • Powiatu Puckiego,
  • Gminy Myślibórz,
  • Miasta Pniewy,
  • Miasta Sochaczew,
  • Miasta Siedlec,
  • Gminy Stare Babice,
  • Gminy Małkinia Górna,
  • Miasta Nowy Targ.

 • Opracowanie biznes planu projektu inwestycyjnego "Instalacja technologiczna do krakingu poliolefin" - projekt finansowany przez NFOŚiGW.

 • Opracowanie studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego "Likwidacja oczyszczalni ścieków ZASPA" w Gdańsku w celu pozyskania środków z funduszy UE.

 • Studium wykonalności funkcjonowania gminnego przedsiębiorstwa komunalnego w Łomiankach, działającego w branży wodociągowo - kanalizacyjnej.

 • Opracowanie studium wykonalności projektu: Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji TECHNOPOLIS Warszawa, realizowanego przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, na zlecenie dzielnicy Warszawa Bemowo.

 • Opracowanie wniosku i biznes planu dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach w celu pozyskania środków z funduszu SAPARD.

 • Opracowanie wniosku i biznes planu dla mleczarni "Obory w Kozienicach" Sp. z o.o. w celu pozyskania środków z funduszu SAPARD.

 • Opracowanie wniosków do programu SAPARD na poprawę infrastruktury komunalnej (wodociągi i kanalizacja, drogi) dla gmin: Wolanów, Przytyk, Nasielsk.

 • Opracowanie analizy celowości utrzymywania zdolności produkcyjnej oraz zasadności modernizacji wodociągów Centralnego, Praskiego i Północnego w Warszawie. Zlecenie zrealizowane ze środków m.st. Warszawy w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.

 • Opracowanie wniosku kredytowego do NFOŚiGW na finansowanie inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnej w Brześciu (Białoruś).

 • Opracowanie studium wykonalności projektu "Budowa oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji sanitarnej i dróg oraz zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Nasielska i wsi podmiejskich w zakresie pozyskania terenów z przeznaczeniem pod przemysł, usługi i budownictwo" pod finansowanie z funduszy Phare 2002 dla Zarządu Gminy Nasielska.

 • Wykonanie analiz finansowo-ekonomicznych do studium wykonalności budowy turbin wiatrowych w Rymanowie.

 • Kompleksowe doradztwo w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych do studium wykonalności budowy i eksploatacji wodociągów i kanalizacji w gminach: Dębe Wielkie, Stryków oraz Reszel, w celu wdrożenia projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.

 • Przygotowanie dla Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. "Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszów Maz. na okres od 1 czerwca 2005 r. do 31 maja 2006 r." zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 • Przygotowanie dla Gminy Konstancin-Jeziorna "Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Konstancin-Jeziorna na okres od 01-02-2006 r. do 31.01.2007 r." zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 • Przygotowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu "wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Dobrodzień na okres od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2005 r." oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 • Weryfikacja wniosku przedłożonego Radzie Miasta Tarnobrzeg przez Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu dotyczącego taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odporwadzanie ścieków w zakresie zgodności sporządzonych kalkulacji z przepisami ustawy oraz celowości ponoszenia kosztów w myśl Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.z 2001 r, Nr72, poz. 747 z póź.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2002r Nr 26, poz. 257).

 • Opinia prawna odnośnie poprawności sporządzonych przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. wniosków taryfowych dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Świdnica.

 • Wykonanie weryfikacji kosztów ujętych we wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tarnowskie Góry na okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. pod względem celowości ich ponoszenia oraz sprawdzenie, czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

 • Przygotowanie dla Gdańskich Melioracji Sp. z o.o.:
  • dokumentów niezbędnych do stosowania przez Zamawiającego opłat za odprowadzaniewód opadowych i roztopowych, tj.: wzór umowy na na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, wzór wniosku o zawarcie ww. umowy z odpowiednimi załącznikami, pismo przewodnie w sprawie zawarcie ww. umowy;
  • projektu regulaminu odprowadzania ścieków dla Zamawiającego, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
  • " Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Gdańsk na okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. " dla zamawiącego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy;

 • Przygotowanie "Wieloletniej prognozy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oczyszczania ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi na lata 2004-2025 z uwzględnieniem wpływu planowanego zakresu inwestycji na kształtowanie się kosztu jednostkowego świadczonych usług".

 • Przygotowanie "Wniosku o zatwierdzenie taryf", zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, dla:
  • Gminy Zelów,
  • Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach,
  • Miasta Dobrodzień,
  • Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie - Jeziorniej,
  • Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie,
  • Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. w Bogatyni,
  • Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej Dębie,
  • Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie,
  • Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach.

 • Przygotowanie "Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych", zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie.

 • Doradztwo prawne w sprawie świadczenia i finansowania usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz świadczenia usług i stosowania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu.

 • Doradztwo w Projekcie Zwiększania Dostępu Samorządów Lokalnych do Rynku Kapitałowego, realizowanym przez Research Triangle Institute dla Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ze środków USAID. Zakres prac obejmował współpracę przy tworzeniu standardów regulacji ekonomicznych, dostępności do usług oraz metodologii ustalania opłat w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym oraz współorganizację i prowadzenie szkoleń dla przyszłych trenerów w zakresie standardów.

 • Współpraca z Research Triangle Institute oraz Urzędem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast przy tworzeniu projektu ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków i rozporządzenia taryfowego do ustawy.

 • Wdrożenie Standardów Wodociągowo-Kanalizacyjnych w przedsiębiorstwach wodociągowo - kanalizacyjnych w Kielcach i Siedlcach w ramach Programu LGPP (USAID).

 • Przeprowadzenie analiz poprawności wyznaczenia opłat za usługi wodociągowo - kanalizacyjne oraz ich zgodności z nową ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dla PWiK Sp. z o.o. w Wołominie.

 • Doradztwo dla Zakładu Produkcji Wody w Nowej Dębie w zakresie strategii działań na przyszłe lata w połączeniu z analizą zarządzania i organizacji usług wodociągowo kanalizacyjnych w Nowej Dębie.

 • Ocena skutków ekonomicznych realizacji proponowanych kierunków rozwoju w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 • Opracowanie Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Krokowa 2005-2006, przyjętego uchwałą Gminy Krokowa i zawierającego:
  • opis aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze objętym planem,
  • opis planowanych zadań inwestycyjnych na lata 2005-2006 i
  • plan finansowy na lata 2005-2006.

 • Przygotowanie "Strategii rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Nowego Miasto nad Pilicą".

 • Doradztwo dla Zakładu Produkcji Wody w Nowej Dębie w zakresie strategii działań na przyszłe lata w połączeniu z analizą zarządzania i organizacji usług wodociągowo kanalizacyjnych w Nowej Dębie.

 • Wykonanie analiz finansowych możliwości kredytowych i inwestycyjnych budżetu gminy Radzyń Podlaski w ramach kompleksowego doradztwa przy emisji obligacji komunalnych.

 • Konsultacje prawne i opracowywanie projektu restrukturyzacji świadczenia usług wodociągowych w gminie Łuków oraz zasad eksploatacji urządzeń wodociągowych (nowe zasady powierzania i kontraktowania zadań podmiotom prywatnym).

 • Opracowanie projektu restrukturyzacji usług komunalnych i zarządzania ochroną środowiska dla gminy Stoszowice oraz zmian organizacyjno-prawnych, ekonomiczno-finansowaych oraz przekształcenia w spółkę Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Budzowie.

 • Wykonanie analiz organizacyjno-finansowych dla sektorów mieszkalnictwa i transportu publicznego dla m. Lwowa (Ukraina).

 • Opracowanie wstępnej analizy możliwości i opcji realizacyjnych dla przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze wodociągowym i kanalizacyjnym dla Miasta Sochaczew.

 • Wykonanie analiz prawnych i organizacyjnych możliwości instytucjonalnych i finansowych partnerstwa publiczno-prywatnego dla modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni CZAJKA i kolektorów sanitarnych w Warszawie, w ramach "Framework Contract for Provision of Technical Assistance for Analysing and Monitoring Public-Private Partnership (PPP) Operations in ISPA Countries - Warsaw Water and Wastewater Options Analysis", dla Komisji Europejskiej i m.st. Warszawy.

 • Konsultacje prawne i opracowywanie projektu restrukturyzacji świadczenia usług wodociągowych w gminie Łuków oraz zasad eksploatacji urządzeń wodociągowych (nowe zasady powierzania i kontraktowania zadań podmiotom prywatnym).
 • Doradztwo prawne dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego SAUR NEPTUN S.A. Gdańsk dotyczące zakresu i treści zmian postanowień kontraktu, zawartego w 1993 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem a Miastem Gdańsk, w szczególności dotyczących kalkulacji taryf i naliczania zysku, wynikających z wejścia w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 • Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krokowa.
  Zakres prac nad WPI Gminy Krokowa obejmował:
  • Opracowanie Wieloletniego Planu Finansowego - WPF (prognozy finansowej budżetu gminy) - szacującego środki finansowe, jakie gmina może przeznaczyć z własnego budżetu na inwestycje oraz określający potencjalne zewnętrzne źródła finansowania.
  • Przygotowanie procedury zgłaszania, oceny i wyboru inwestycji.
  • Zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych wybranych do finansowania ze środków własnych i powiększonych o środki zewnętrzne według rodzajów.
  • Opracowanie dokumentu WPI, który był przedmiotem uchwały przyjętej przez Radę Gminy Krokowa.

 • Analiza zagadnień finansowych związanych ze sporządzeniem "Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla dzielnicy Warszawa - Bielany".

 • Przygotowanie "Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych", zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie.

 • Wykonanie analiz finansowych możliwości kredytowych i inwestycyjnych budżetu gminy Radzyń Podlaski w ramach kompleksowego doradztwa przy emisji obligacji komunalnych.

 • Wykonanie analiz finansowych możliwości kredytowych i inwestycyjnych budżetu gminy Srokowo.

 • "Regulation, competition and contracting in the local government utility and communal sector in Poland, Country Report for Poland" dla Open Society Institute, Local Government and Public Service Reform Initiative na Węgrzech.

 • "System finansów samorządowych w Polsce" jako część programu INTERREG II C, dla Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut w Niemczech.

 • "Możliwości zwiększania podaży kapitału na inwestycje komunalne w świetle Narodowej Strategii Ochrony Środowiska na lata 2000-2006 oraz programu ISPA." Finansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego - stan obecny, kierunki zmian na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska jako część Specjalnego Programu Przygotowawczego (SPP) do wykorzystania funduszy strukturalnych w dziedzinie ochrony środowiska.

 • Opinia prawna odnośnie poprawności sporządzonych przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. wniosków taryfowych dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Świdnica.

 • Przygotowanie dla Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wzorów umów na:
  • dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
  • dostarczanie wody
  • odprowadzanie ścieków,
  oraz na przygotowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Zamawiającego, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 • Przygotowanie dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Dukli wzorów umów na:
  • dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
  • dostarczanie wody,
  • odprowadzanie ścieków

  • oraz na przygotowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 • Przygotowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na przygotowanie wzorów umów na:
  • dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
  • dostarczanie wody,
  • odprowadzanie ścieków

  • oraz na przygotowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 • Przygotowanie dla Gdańskich Melioracji Sp. z o.o.:
  • dokumentów niezbędnych do stosowania przez Zamawiającego opłat za odprowadzaniewód opadowych i roztopowych, tj.: wzór umowy na na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, wzór wniosku o zawarcie ww. umowy z odpowiednimi załącznikami, pismo przewodnie w sprawie zawarcie ww. umowy;
  • projektu regulaminu odprowadzania ścieków dla Zamawiającego, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
  • " Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Gdańsk na okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. " dla zamawiącego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy;

 • Wykonanie analiz prawnych i organizacyjnych możliwości instytucjonalnych i finansowych partnerstwa publiczno-prywatnego dla modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni CZAJKA i kolektorów sanitarnych w Warszawie, w ramach "Framework Contract for Provision of Technical Assistance for Analysing and Monitoring Public-Private Partnership (PPP) Operations in ISPA Countries - Warsaw Water and Wastewater Options Analysis", dla Komisji Europejskiej i m.st. Warszawy.

 • Konsultacje prawne i opracowywanie projektu restrukturyzacji świadczenia usług wodociągowych w gminie Łuków oraz zasad eksploatacji urządzeń wodociągowych (nowe zasady powierzania i kontraktowania zadań podmiotom prywatnym).

 • Analiza organizacyjna Fundacji Technopolis z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu - uczestnika lub beneficjenta programów pomocowych Unii Europejskiej.

 • Analiza formalno-prawna funkcjonowania inkubatora technologicznego pn. Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji, jako podmiotu ubiegającego się o środki z funduszy strukturalnych UE.

 • Doradztwo prawne dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego SAUR NEPTUN S.A. Gdańsk dotyczące zakresu i treści zmian postanowień kontraktu, zawartego w 1993 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem a Miastem Gdańsk, w szczególności dotyczących kalkulacji taryf i naliczania zysku, wynikających z wejścia w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 • Doradztwo prawne w zakresie zarządzania nieruchomościami dla komunalnego zakładu budżetowego (MZGKiM) w Przasnyszu.

 • Doradztwo prawne w sprawie świadczenia i finansowania usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz świadczenia usług i stosowania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu.

 • Współpraca z Research Triangle Institute oraz Urzędem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast przy tworzeniu projektu ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków i rozporządzenia taryfowego do ustawy.

 • Przeprowadzenie analiz poprawności wyznaczenia opłat za usługi wodociągowo - kanalizacyjne oraz ich zgodności z nową ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dla PWiK Sp. z o.o. w Wołominie.

 • Przeprowadzenie wykładów w zakresie:
  • Inwestycji komunalnych-organizowania źródeł finansowania
  • Analizy opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych
  • Współfinansowania inwestycji - współpracy między sektorem samorządowym a prywatnym
  • Korzyści i zagrożeń wynikających ze stosowania partnerstwa publiczno - prywatnego

  dot. szkolenia pt.: "Skuteczne przyciąganie inwestorów i pobudzanie lokalnego rozwoju gospodarczego" dla Ogólnopolskiego Centrum Edukacji Samorządu i Administracji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 • Przeprowadzenie wykładów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o harmonogram szkoleń w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Gospodarki i Pracy przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 • Szkolenia i konsultacje w zakresie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich województwa mazowieckiego i lubelskiego, dla ponad 400 osób, Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Komponent C - Infrastruktura, współfinansowany z pożyczki Banku Światowego. Konsultacje pozwoliły zweryfikować kilkaset projektów inwestycyjnych złożonych przez gminy i powiaty. Przeszkolono m.in. pracowników administracji samorządowej wszystkich szczebli oraz pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Udział pracowników firmy w opracowywaniu materiałów szkoleniowych, wdrażaniu i szkoleniu w pilotażu (50 jst) oraz części głównej (550 jst) Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, komponent B-3 - Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i NGO: "Budowanie potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej". Szkolenie ma na celu dostarczenie jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom, wiedzy oraz przekazanie osobom szkolonym praktycznych umiejętności m.in. w zakresie planowania, wdrażania i finansowania, szczególnie ze środków Unii Europejskiej, różnorodnych projektów społecznych i gospodarczych, m.in. dotyczących rozwoju infrastruktury komunalnej, organizacji usług komunalnych, i zarządzania ochroną środowiska (instytucje odpowiedzialne za komponent B-3: FRDL i MSWiA).

 • Współorganizacja i prowadzenie przez pracowników firmy szkoleń dla przyszłych trenerów w zakresie standardów regulacji ekonomicznych, dostępności do usług oraz metodologii ustalania opłat w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym (RTI-USAID), na zlecenie Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Poza współrealizacją powyższych programów szkoleniowo-doradczych firma przygotowała i przeprowadziła szkolenia oparte na następujących autorskich programach szkoleniowych:

 • "Ewaluacja dużych projektów finansowanych ze środków europejskich" - szkolenie zostało przeprowadzone na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego i miało na celu przeszkolenie pracowników Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty , dla Krajowej Jednostki Oceny oraz komórek oceny w instytucjach zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi.

 • "Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze usług wodociągowo - kanalizacyjnych" - sesja szkoleniowa dla pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • "Nowe regulacje ekonomiczne w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym" - sesje szkoleniowe dla przedsiębiorstw komunalnych i członków zarządów gmin oraz radnych.

 • "Ustawa o zbiorowym dostarczaniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz standardy wodociągowo-kanalizacyjne" - cykl indywidualnych szkoleń dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

 • "Określanie taryf, wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" - cykl indywidualnych szkoleń dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

 • "Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków" - cykl indywidualnych szkoleń dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

 • "Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych" - cykl indywidualnych szkoleń dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

 • "Umowy z odbiorcami usług przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych" - cykl indywidualnych szkoleń dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

 • "System rachunkowy w przedsiębiorstwie, w świetle ustawy o zbiorowym dostarczaniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" - szkolenie dla pracowników i zarządu Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalnia S.A.

 • "Analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego i finansowania infrastruktury komunalnej" - szkolenie dla pracowników gminnych wydziałów finansowych, burmistrzów i prezydentów.

 • "Stosowanie w urzędach gminnych Modelu Analiz Finansowych Budżetów Gminnych (ang. GFAM - Gmina Financial Analisys Model).

 • "Organizacja usług komunalnych; prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw komunalnych - aspekty prawno-organizacyjne i finansowe" - szkolenie dla przedsiębiorstw i organów gminy Kętrzyn.
wersja polska
english version