english version
wersja polska
Nasz zespół   |   

www.ppp.waw.pl

www.ewaluacja.kobiko.com.pl

Zespół ekspertów KOBIKO tworzą specjaliści o uznanym dorobku, wiedzy i doświadczeniu w zakresie działalności doradczej i szkoleniowej.

Krzysztof Choromański
Prezes zarządu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o; ekonomista, ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i współpracy w ramach zespołów projektowych pracujących na rzecz administracji, przedsiębiorstw, w tym liczne projekty realizowane w ramach programów finansowanych z środków Banku Światowego i środków europejskich (PHARE, SAPARD, ISPA, INTERREG, Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności) w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, ekonomicznych zagadnień ochrony środowiska, ekonomicznych narzędzi realizacji polityki ekorozwoju, oceny ekonomicznych następstw wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych w ochronie środowiska, opracowywanie strategii rozwoju jednostek samorządowych zgodnie z zasadami ekorozowoju, analizy i opracowywanie rozwiązań systemowych dla sektora usług komunalnych oraz strategii i taktyki restrukturyzacji i prywatyzacji sektorów usług komunalnych.

Grzegorz Dziarski
Prawnik; od 1989 r. zaangażowany w sprawy rozwoju sektora komunalnego jako doradca i szkoleniowiec w zakresie problematyki prawnej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego, gospodarki komunalnej i przedsiębiorstw sektora usług komunalnych, w tym strategii rozwoju gospodarczego, wieloletnich planów inwestycyjnych, systemów organizacji usług komunalnych, rozwoju infrastruktury komunalnej, zarządzania ochroną środowiska, partnerstwa publiczno-prywatnego, pozyskiwania środków finansowych na rozwój infrastruktury komunalnej. Pracował m.in. dla: Agencji Rozwoju Komunalnego, Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Funduszu Współpracy, Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, Dzielnicy Mokotów.

Leszek Jędrych
Specjalista w zakresie: analiza ekonomiczno - finansowa i wycena przedsiębiorstw, studia wykonalności i biznes plany: aspekty finansowo-ekonomiczne, ocena projektów inwestycyjnych, analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego, doradztwo w zakresie emisji obligacji komunalnych i innych sposobów finansowania infrastruktury komunalnej, ekspert w zakresie standardów wodociągowo - kanalizacyjnych i stanowienia taryf w sektorze wodociągowo - kanalizacyjnym, doradztwo w zakresie systemów organizacji usług komunalnych oraz strategii restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych sektora komunalnego. Posiada duże doświadczenie w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej (PHARE/SAPARD/ISPA/Fundusz Spójności/Fundusze Strukturalne). Absolwent SGH; stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w latach 1996-1997 (studia na Uniwersytecie w Bayreuth, Niemcy); stypendysta Programu Chevening 2003-2004 zarządzanego przez Foreign & Commonwealth Office (studia podyplomowe MBA, Uniwersytet Glasgow, Szkocja).

Grzegorz Gałabuda
Specjalista w zakresie: taryfy wodociągowo-kanalizacyjne, analiza finansowa budżetów gminnych oraz przedsiębiorstw, finanse samorządów i przedsiębiorstw komunalnych, zarządzanie projektami, doradztwo w zakresie systemów organizacji usług komunalnych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych sektora komunalnego. Autor opracowania "Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" (Zielona Góra, 2003). Biegły Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie w sprawie niedopełnienia obowiązków przez kierownictwo przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie kalkulacji opłat za wodę i ścieki. Doktorant Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Piotr Burkiewicz
Specjalista ds. szkoleń, Specjalista w zakresie zagadnień zrównoważonego rozwoju (zagadnienia społeczne, strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego), funduszy UE (projekty wniosków aplikacyjnych, monitoring i ewaluacja projektów).

wersja polska
english version
Licznik