english version
wersja polska

www.ppp.waw.pl

www.ewaluacja.kobiko.com.pl

Eksperci Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o. są autorami / współautorami wielu artykułów, książek i innych publikacji dotyczących tematyki sektora usług komunalnych oraz funkcjonowania i organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Przykłady publikacji naszych specjalistów przedstawiamy poniżej:

Grzegorz Dziarski

Publikacje

 • Ramy prawne dla partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, (rozdział w publikacji dotyczącej PPP), Business Mobility International NV-SA , Bruksela - Pomorska ARR, Słupsk, 2002.
 • Praca zbiorowa pod red. Grzegorza Dziarskiego, Restrukturyzacja usług komunalnych - polskie doświadczenia: stan obecny, bariery rozwoju, propozycje zmian prawnych i organizacyjnych podnoszących jakość i efektywność usług, (polska część Raportu międzynarodowego, wykonana na zlecenie Open Society Institute - Local Government Initiative Program: Regulation, Competition and Contracting in Public Services Sectors of Central and Eastern Europe), Warszawa - Budapeszt, 2001.
 • Praca zbiorowa pod red. G. Gałabudy, Możliwości zwiększania podaży kapitału na inwestycje komunalne w świetle Narodowej Strategii Ochrony Środowiska na lata 2000-2006 oraz programu ISPA. Finansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego - stan obecny, kierunki zmian, (praca studialna wykonana na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska), Warszawa, 2001.
 • Praca zbiorowa pod red. Mariana Moszoro (współautor), Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie usług komunalnych. Przegląd doświadczeń polskich, Warszawa, Municipium, 2000.
 • Praca zbiorowa pod red. Grzegorza Dziarskiego, Usługi Komunalne - Organizacja, Zarządzanie i Finansowanie, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa, 1999.
 • Praca zbiorowa pod red. Grzegorza Dziarskiego, Kierunki finansowania inwestycji komunalnych w kontekście:
  • nowej ustawy o finansach publicznych oraz dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zobowiązań wynikających z porozumień zawartych w traktacie z Maastricht,
  • zaciągania zobowiązań finansowych przez podmioty prawa handlowego działające w obszarze gospodarki komunalnej (możliwość koncepcji BOT), w sektorach: wodociągowo - kanalizacyjnym, energetyki, oraz gospodarki odpadami komunalnymi, (studium wykonane na zlecenie Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa, 1998.
 • Praca zbiorowa: Grzegorz Dziarski, Janusz Lenartowicz, Jolanta Pachówka, Prywatyzacja Przedsiębiorstw Komunalnych - formy, procedury, dokumenty, Międzynarodowa Fundacja "Centrum Prywatyzacji", Warszawa, POLTEXT, 1991.

Artykuły

Autor artykułów z zakresu przekształceń własnościowych, partnerstwa publiczno-prywatnego i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz ekonomii, prawa gospodarczego i zagadnień ustrojowych w:

Grzegorz Gałabuda

Publikacje

 • "Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" Zachodnie Centrum Organizacji; Warszawa - Zielona Góra 2003.
 • "Usługi Komunalne" Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999 (współautor).
 • "Nowe kierunki finansowania inwestycji komunalnych" Agencja Rozwoju Komunalnego 1999 (skrypt, współautor).

Artykuły

 • "Studium wykonalności projektów inwestycyjnych" Gazeta Samorządu i Administracji nr 18 - 22/2004 (cykl artykułów).
 • "Inwestycje komunalne a obligacje przychodowe. Nowe źródło finansowania" Przegląd Komunalny 4(115)/2001 r. (współautor).
 • "Kalkulacje opłat w przedsiębiorstwach. Podatkowe aspekty usług wodociągowo-kanalizacyjnych" Gazeta Samorządu i Administracji Nr 25, 4 - 31 grudnia 2000 r.
 • "Standardy wodociągowo-kanalizacyjne" (cykl artykułów) Gazeta Samorządowa nr 22 - 23, 23 października - 19 listopada 2000 r.
 • "Wyznaczanie opłat za usługi wodociągowo - kanalizacyjne" Gazeta Samorządowa nr 16/17, 31 lipca - 27 sierpnia 2000 r.
 • "Przepisy podatkowe oraz zmiany przepisów o amortyzacji" Przegląd Komunalny 6(105)/2000.
 • "Przykłady zastosowania nowych technik w procesie wyznaczania opłat" Przegląd Komunalny 6(105)/2000.
 • "Standardy regulacji ekonomicznych, dostępności do usług oraz metodologii ustalania opłat w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym" Przegląd Komunalny 6(105)/2000.
 • "VAT a usługi wodno-kanalizacyjne" Przegląd Komunalny 3(102)/2000.

Leszek Jędrych

Publikacje

 • Skrypt p.t. "Rozwój infrastruktury komunalnej - organizacja i finansowanie"; Warszawa; Agencja Rozwoju Komunalnego; współautor (2000).

Artykuły

 • "Czy gminie opłaca się zadłużać"; Inwestycje Komunalne nr 10/2002; współautor.
 • "Nowe źródło finansowania - Inwestycje komunalne a obligacje przychodowe"; Przegląd Komunalny; 4/2001, współautor.
 • "Obligacje przychodowe - nowe źródło finansowania inwestycji" dla portalu internetowego "Ratusz" na zlecenie firmy IDS, autor (wrzesień 2000 ).
 • "Nowe regulacje w sektorze wodociągowo - kanalizacyjnym a obligacje przychodowe"; materiały konferencyjne, konferencja zorganizowana pod auspicjami Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, poświęcona restrukturyzacji usług wodociągowych i kanalizacyjnych; autor (czerwiec 2000).

wersja polska
english version