english version
wersja polska

www.ppp.waw.pl

www.ewaluacja.kobiko.com.pl

 

Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. zachęca Państwa do skorzystania ze swoich usług w następującym zakresie:

  • przygotowywanie projektów do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności, Fundusze Strukturalne),
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych (NFOŚiGW, WFOŚiGW, Ekofundusz),
  • opracowywanie strategii rozwoju i ekorozwoju jednostek samorządu terytorialnego,

  • restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw, głównie sektora komunalnego,

  • sporządzanie master planów rozwoju poszczególnych sektorów komunalnych,

  • realizacja studiów wykonalności projektów infrastrukturalnych, w tym doradztwo w zakresie sposobów ich finansowania,

  • doradztwo ekonomiczno-finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw sektora usług komunalnych (analiza budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych - WPI, wieloletnich planów finansowych - WPF, wyszukiwanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych, doradztwo przy emisji obligacji komunalnych, przygotowywanie biznes planów, pomoc przy kreowaniu polityki cenowej za usługi wodociągowo-kanalizacyjne),

  • działalność badawcza, wydawnicza i szkoleniowa w ww. zakresie,

  • poszukiwanie inwestorów strategicznych dla polskich przedsiębiorstw, w tym kompleksowe doradztwo prawno-finansowe.
wersja polska
english version